Container làm phòng vệ sinh lưu động tại công trường

Liên hệ

Cung cấp container làm phòng vệ sinh tại công trường xây dựng.

Loại 10 feet ( 02 phòng)

Loại 20 feet ( 04 phòng)

Loại 40 feet ( 10 phòng)