Container văn phòng 40feet, sơn màu theo yêu cầu

Cải tạo container theo yêu cầu: Gồm

01 phòng làm việc

01 phòng làm kho để hàng

Sơn màu theo yêu cầu.