Container Văn phòng giao dịch Bất động sản chồng tầng

Container làm Văn phòng giao dịch Bất động sản

Cải tạo 02 container 40 feet, chồng 2 tầng

Tiết kiệm diện tích

0978.288.266